Smipe Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, producten en diensten van Smipe. Smipe is een initiatief van Smipe Portality B.V (hierna te noemen, ‘Smipe’).

Artikel 1 – Dienstverlening Smipe

1.1 Smipe is een website om op leuke, eenvoudig en waardevolle wijze persoonlijkheidsschetsen en persoonlijkheidsmatches te genereren. Daarnaast levert Smipe zelfinzichtgevende, relationele en teamgerelateerde vragen en doe-boeken om de communicatie tussen mensen in positieve zin te helpen verbeteren (hierna te noemen, de ‘website’).

1.2 Smipe heeft geen enkele controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de persoonlijkheidsschetsen en persoonlijkheidsmatches (hierna te noemen, de ‘schets’ en ‘match) of de uitingen van de bij haar opgevraagde schetsen, matches en diensten. Smipe is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers en geeft dan ook geen garanties ten aanzien van uw account, schetsen, matches, uitingen of gedragingen van haar gebruikers. Smipe kan bij het inschakelen van haar dienstverlening derden inschakelen.

Artikel 2 – Aanmaken profiel

2.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de website van Smipe dient u een account aan te maken. Om een account aan te maken dient u tenminste 12 jaar te zijn.
2.2 Voor het aanmaken van een account dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er een foto aan uw account te worden toegevoegd. U gaat ermee akkoord dat Smipe in het kader van uw zichtbaarheid, voor zover nodig, deze account foto bewerkt. U staat er jegens Smipe voor in dat de informatie die u aan Smipe verstrekt – waaronder mede te verstaan uw of andermans voor- en achternamen, geboortedatum, geslacht (hierna te noemen, ‘invoergegevens’), e-mailadres en overige gegevens – compleet, naar waarheid en juist is.
2.3 Het is niet geoorloofd een account aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
2.4 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart Smipe tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens, dient u Smipe hierover onmiddellijk te informeren.
2.5 Het aanvragen van een account is alleen bestemd voor natuurlijke personen.
2.6 Smipe behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) een account te weigeren, een account te blokkeren, of (delen) van de door u geplaatste informatie op uw account te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een account niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de account doeleinden van Smipe, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 – Doeleinden verwerking contactgegevens

3.1 Met uw inschrijving, middels het aanmaken van een account, bij Smipe laat u van uzelf en/of anderen diverse contactgegevens achter, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, foto’s, etc. Deze contactgegevens worden door Smipe voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw of de contactgegevens van anderen gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Smipe. Daarbij gaat het onder andere om: opstellen van een schetsen en matches binnen uw Smipe dashboard, controle van uw status door Smipe, etc. Smipe kan niet verhinderen dat anderen, indien zij beschikken over uw contactgegevens, een schets of match van u of anderen opvragen. Smipe werkt alleen met foto’s die door de aanvrager van een schets ter beschikking zijn gesteld.
3.2 Voor betalingen gelieerd aan het leveren van Smipe schetsen en matches, worden de in dat kader benodigde relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw contactgegevens of de contactgegevens van anderen door Smipe worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten.
3.3 Uw contactgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Smipe, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Smipe. Tenslotte kunnen uw contactgegevens of de contactgegevens van anderen worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Smipe.

Artikel 4 – Verstrekking contactgegevens aan derden

4.1 Smipe kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van Smipe bij een derde partij opgeslagen. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw of door u ingevoerde contactgegevens van derden, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Smipe.
4.2 Zonder uw voorafgaande toestemming zal Smipe geen contactgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden. Uw contactgegevens en uw bankgegevens zullen nimmer door Smipe aan andere gebruikers van Smipe zichtbaar worden gemaakt.

Artikel 5 – Beveiliging van contactgegevens

5.1 Smipe respecteert en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde contactgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle contactgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is.
5.2 Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Smipe haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Smipe is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

Artikel 6 – Soorten pakketten/betalingsvoorwaarden

6.1 Op de website worden diverse betaalde Smipe paketten voor het opvragen van schetsen en matches aangeboden. U betaalt voor het pakket naar uw keuze de daarbij op de website vermelde prijs. Het leveren van Smipe schetsen en matches gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door u gekozen pakket dan wel andere genoemde betalingsvoorwaarden. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de diensten die Smipe biedt.
6.2 Betaling vindt plaats op de door Smipe aangegeven wijze. Prijzen van de Smipe schetsen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
6.3 De op de website en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf afgenomen Smipe pakketten of andere producten en/of diensten.

Artikel 7 – Schets

7.1 Indien uw betaling is geaccepteerd en de voor Smipe benodigde gegevens zijn ingevuld of aangeleverd, zal Smipe de door u gewenste schets opvragen. Hiertoe wordt, met behulp van het Smipe systeem, de door u gewenste schets samengesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de invoergegevens. Uw schets wordt vervolgens aan u getoond.
7.2 Smipe geeft alle Nederlanders de gelegenheid gratis hun eigen schets op te vragen. Voor iedere daarop volgende schets-aanvraag, dient men te betalen. Niet-betalende gebruikers kunnen geen schets opvragen. De door u opgevraagde schets kan ook door een andere Smipe gebruiker worden opgevraagd. De aan u beschikbaar gestelde schetsen worden niet geactualiseerd met nieuwe gegevens, mits Smipe dit van tevoren aankondigt vanuit optimalisatie van de Smipe schets. Smipe geeft geen enkele garantie ten aanzien van de beschikbaar gestelde schets.

Artikel 8 – Gebruik

8.1 U staat er jegens Smipe voor in dat u Smipe te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
8.2 U garandeert dat uw uitingen en uw overig gebruik van de website:

  • niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
  • niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
  • andere gebruikers of derden niet direct en/of indirect zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
  • geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
  • op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Smipe;
  • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
  • niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

8.3 U stemt ermee in dat u geen contactgegevens van anderen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: voornaam(en), achternaam(en), geboortedatum, telefoonnummers, adres, e-mailadres, password) zult misbruiken.

Artikel 9 – Content van Smipe en derden

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de website – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de website bevinden – berusten bij Smipe of haar licentiegevers.
9.2 Ten aanzien van de onderdelen van de website waarop Smipe of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent Smipe u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw account toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een opgevraagde Smipe schets op de website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de schets te kopiëren of te wijzigen, tenzij Smipe of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 10 – Uw content

10.1 Op diverse onderdelen van de website heeft u de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende:
10.2 U verklaart uitdrukkelijk dat u het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de website. U bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. U geeft Smipe een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Smipe zal deze content niet zonder uw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.
10.3 U verklaart en garandeert dat de door u geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en u vrijwaart Smipe volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.
10.4 Op uw verzoek kan Smipe via application programming interfaces (API’s) informatie van u of anderen ophalen van andere locaties op het internet, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Instagram. Zo kan bij het opvragen door u van schetsen van anderen via een API toestemming worden gevraagd contactgegevens en foto’s van bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Instagram op te halen en te gebruiken in de schets. Deze contactgegevens en foto’s komen dan ad random in beeld in uw opgevraagde schets.
10.5 Smipe kan de opgehaalde contactgegevens en foto’s van social network sites, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Instagram, voor het doel zoals omschreven in artikel 10.4 opslaan.

Artikel 11 – Beëindiging Account

11.1 Smipe is gerechtigd uw account zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw gegevens aan te passen of te verwijderen indien u i) een of meerdere verplichtingen jegens Smipe niet nakomt, ii) indien u in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, iii) indien Smipe een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere gebruikers van Smipe of iv) indien u in strijd met wettelijke voorschriften handelt.
11.2 Tevens is Smipe gerechtigd uw account zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot Smipe (al dan niet tijdelijk) te blokkeren indien u in staat van faillissement bent verklaard, in geval van (voorlopige) surséance van betaling of indien u bent opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Artikel 12 – Melden van een inbreuk

12.1 Indien u van mening bent dat enige content van derden op de website inbreuk maakt op uw (intellectuele eigendoms)rechten, kunt u bij Smipe een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. U dient hiertoe aan Smipe een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dient u bewijs over te leggen waaruit blijkt dat u (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kunt u per aangetekend schrijven richten aan Smipe Portality BV, Postbus 4106 – 7320 AC te Apeldoorn onder vermelding van “Melding van inbreuk op www.smipe.nl”.
12.2 Smipe heeft het recht uw melding door te sturen aan degene die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft.
12.3 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Smipe worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien Smipe echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Smipe kan een rechterlijke uitspraak verlangen waaruit blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
12.4 Door het doen van een melding vrijwaart u Smipe en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Smipe lijdt, nog zal kunnen lijden of die Smipe dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid Smipe

13.1 Smipe gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de schets en informatie en bij haar overige producten en dienstverlening. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de schets, overige producten en/of diensten, de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen door storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via Smipe gevraagde producten en/of diensten. In het geval de verstrekte informatie door Smipe onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Smipe hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
13.2 Smipe kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. De website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Smipe. Smipe is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 14 – Cookies

14.1 Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Smipe maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen (‘autologin’). Door het gebruik van cookies kan Smipe ook de belangstelling van bezoekers van Smipe in kaart brengen zodat Smipe kan worden verbeterd. Met behulp van cookies kan Smipe zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Smipe deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Smipe.

Artikel 15 – Overdracht activiteiten

15.1 Indien Smipe mocht worden verkocht of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de contactgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Artikel 16 – Melding CBP en recht op verzet

16.1 De Smipe schetsen zijn geen persoonsgegevens maar waardevolle interpretaties c.q. aanduidingen. Smipe zal voor zover op Smipe van toepassing zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw contactgegevens. Indien u geen (commerciële) informatie meer van Smipe wenst te ontvangen over de producten en diensten van Smipe, dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen naar de klantenservice van Smipe.

Artikel 17 – Slotbepalingen

17.1 Indien u vragen, tips, opmerkingen of klachten over Smipe heeft, kunt u deze richten aan Smipe, Postbus 4106, 7320 AC te Apeldoorn of een e-mail sturen naar de klantenservice van Smipe.
17.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
17.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Apeldoorn tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.
17.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Smipe aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Smipe c.q. de website staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.